V KORUNACH STROMU : LUDMILA SELINGEROVA
NAKLADATELSTVI GRADA, 2015